Toán Lớp 11: lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau từ tập A={0;1;3;5;6;8;9} A.810 B.300 C.180 D.2160

Toán Lớp 11: lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau từ tập A={0;1;3;5;6;8;9}
A.810
B.300
C.180
D.2160

TRẢ LỜI

 1. Gọi số có 5 chữ số là: $\overline{abcde}$
  a có tất cả 6 cách chọn phần tử từ tập A (trừ số 0)
  b có tất cả 6 cách chọn phần tử từ tập A (trừ a, có thể có số 0)
  c có tất cả 5 cách chọn phần tử từ tập A (trừ a,b)
  d có tất cả 4 cách chọn phần tử từ tập A (trừ a,b,c)
  e có tất cả 3 cách chọn phần tử từ tập A (trừ a,b,c,d)
  Vậy có tất cả: 6.6.5.4.3=2160 (cách chọn)
  → Chọn câu D

  Trả lời

Viết một bình luận