Toán Lớp 11: cho tứ giác ABCD sao cho các cạnh đối công song song với nhau. Lấy một điểm s s không thuộc mặt phẳng (ABCD). Xác định giao tuyến của:

By Thanh Thu

Toán Lớp 11: cho tứ giác ABCD sao cho các cạnh đối công song song với nhau. Lấy một điểm s s không thuộc mặt phẳng (ABCD). Xác định giao tuyến của:
a,mặt phẳng SAC và mặt phẳng SBD
b,mặt phẳng SAB và mặt phẳng SCD
c,mặt phẳng SAD và mặt phẳng SBC
Viết một bình luận