Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: C1: a, tìm hệ số của x6 trong khai triển biểu thức (2x-5)9 b, trong 1 chiếc hộp đựng 9 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh , 10 viên bi trắng. L

Toán Lớp 11: C1: a, tìm hệ số của x6 trong khai triển biểu thức (2x-5)9
b, trong 1 chiếc hộp đựng 9 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh , 10 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 5 viên bi. Tính xác suốt của biến cố :
A: “4 viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ “

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $a)$  Hệ số của $x^6$ trong khai triển là: $-672.10^3$
  $b)$ $P(A)=\dfrac{863}{897}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $a)$ Xét khai triển $(2x-5)^9$
  $=\sum\limits_{k=0}^{9}C^k_9.(2x)^{9-k}.(-5)^k$
  $=\sum\limits_{k=0}^{9}C^k_9.2^{9-k}(-5)^k.x^{9-k}$
   Theo đề bài:
     $9-k=6$
  → $k=3$
  Vậy hệ số của $x^6$ trong khai triển là: $C^3_9.2^6.(-5)^3=-672.10^3$
    $b)$ Số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega)=C^5_{27}$
   Gọi $A$ là biến cố ”4 viên bi lấy ra có ít nhất một viên bi màu đỏ”
  → $\overline{A}$: ”4 viên bi lấy ra không có viên bi màu đỏ”
  Vì 4 viên lấy ra không có màu đỏ nên chọn ngẫu nhiên 4 viên trong tổng $18$ viên xanh và trắng.
  → $\overline{A}=C^4_{18}$
  →  $P(\overline{A})=\dfrac{C^4_{18}}{C^5_{27}}=\dfrac{34}{897}$
  ⇒ $P(A)=1-P(\overline{A})=1-\dfrac{34}{897}=\dfrac{863}{897}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla