Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Tìm tập xác định của căn 2 trừ ích trừ 3 trên căn ích trừ 1

Toán Lớp 10: Tìm tập xác định của căn 2 trừ ích trừ 3 trên căn ích trừ 1

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
    frac{\sqrt{2-x}-3}{\sqrt{x-1}} xác định⇔{(2-x≥0),(x-1>0):}
                                                                ⇔{(x≤2),(x>1):}
                                                                ⇔1<x≤2
    ⇒Tập xác định là: D=(1;2]
  ~Nếu đề bài mik vt sai cho phép mik sửa đừng báo cáo nha~

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  (\sqrt{2-x}-3)/(\sqrt{x-1})
  ĐKXĐ: {(2-x>=0),(x-1>0):}
  <=>{(-x>=-2),(x>1):}
  <=>{(x<=2),(x>1):}
  =>1<x<=2
  TXĐ: D=(1;2]
  Vậy: Tập xác định là: D=(1;2]

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mỹ anh