Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: tích hai véc tơ bằng không khi nào ( cái gì mà chỉ phương nhân vs pháp tuyến đó, mik k nhớ ) giúp mik nhé

Toán Lớp 10: tích hai véc tơ bằng không khi nào
( cái gì mà chỉ phương nhân vs pháp tuyến đó, mik k nhớ ) giúp mik nhé

Comments ( 1 )

  1. tích hai véc tơ bằng không khi nào:Khi góc giữa 2 véc to đó =90 
    Công thức nhân 2 véc tơ : $\vec a$. $\vec b$ = cos (a,b)./ab/ 
    cos(a,b)=0 khi góc giữa a và b =90 độ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )