Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Bài 1: Một ô tô đi trong 3 giờ hết 135000 đồng tiền xăng. Hỏi nếu ô tô đi trong 10 giờ thì sẽ hết bao nhiêu tiền xăng? Bài 2*: Mẹ đi ch

Toán Lớp 3: Bài 1: Một ô tô đi trong 3 giờ hết 135000 đồng tiền xăng. Hỏi nếu ô tô đi trong 10 giờ thì sẽ hết bao nhiêu tiền xăng?
Bài 2*: Mẹ đi chợ mua 5kg thịt và 1 yến gạo. Biết 1kg thịt giá 70 000 đồng và 1kg gạo giá 14 000 đồng. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu tiền.

Comments ( 2 )

 1. Bài 1:  Giải: 
  Mỗi giờ ô tô đi hết số tiền là: 
  135000 : 3 = 45000 (đồng)
  10 giờ, ô tô đi hết số tiền là: 
  45000 × 10 = 450000 (đồng)
  Đáp số: 450000 đồng
  Bài 2: Trong trường hợp mà đề như trên thì đề sai.
  Nếu mà đề hỏi mẹ mua hết bao nhiêu tiền thì bài làm ở phái dưới.
  Giải:
  5kg thịt hết số tiền là: 
  70000 × 5 = 350000 (đồng)
  Đổi: 1 yến = 10kg
  1 yến gạo hết số tiền là: 
  14000 × 10 = 140000 (đồng)
  Mẹ mua 5kg thịt và 1 yến gạo hết số tiền là: 
  350000 + 140000 = 490000 (đồng)
  Đáp số: 490000 đồng
  (Chúc bạn học tốt)

 2. Giải đáp:
  $\rm\text{Bài 1: 450 000 đồng}\\\text{Bài 2: 490 000 đồng}$
  Trình bày lời giải:
  $\rm\text{Bài 1:}\\\text{Ô tô đi trong 1 giờ thì hết số tiền xăng là:}\\\text{135 000:3=45 000(đồng)}\\\text{Ô tô đi trong 10 giờ thì hết số tiền xăng là:}\\\text{45 000}\times10=\text{450 000(đồng)}\\\text{Đáp số:450 000 đồng}\\\text{Bài 2:}\\\text{Đổi 1 yến gạo = 10 kg gạo}\\\text{Mẹ mua 5 kg thịt thì hết số tiền là:}\\\text{70 000}\times5=\text{350 000(đồng)}\\\text{Mẹ mua 1 yến gạo thì hết số tiền là:}\\\text{14 000}\times10=\text{140 000(đồng)}\\\text{Mẹ mua 5 kg thịt và 1 yến gạo thì hết số tiền là:}\\\text{350 000+140 000=490 000(đồng)}\\\text{Đáp số:490 000 đồng}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )