Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Giúp tôi với câu này môn Toán 10 Bài tập: Tìm m để (d): y= -2x + m cắt (P): y= 2x^2 – 6x + 3 tại 2 điểm phân biệt

Toán Lớp 10: Giúp tôi với câu này môn Toán 10
Bài tập: Tìm m để (d): y= -2x + m cắt (P): y= 2x^2 – 6x + 3 tại 2 điểm phân biệt

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $m>1.$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(d): y= -2x + m;(P): y= 2x^2 – 6x + 3$
  Phương trình hoành độ giao điểm:
  $-2x + m=2x^2 – 6x + 3\\ \Leftrightarrow 2x^2 – 4x + 3-m=0$
  $(d)$ cắt $(P)$ tại $2$ điểm phân biệt
  $\Rightarrow (1)$ có $2$ nghiệm phân biệt
  $\Rightarrow \Delta’>0\\ \Leftrightarrow 2^2-2(3-m)>0\\ \Leftrightarrow 2 m – 2>0\\ \Leftrightarrow  m – 1>0\\ \Leftrightarrow  m>1.$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )