Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Giúp em câu b với cho tam giác ABC có $AB=2,AC=3,BC=\sqrt{7}$ a)Tính số đo góc BAC,diện tích tam giác ABC,bán kính đường tròn ngoại tiế

Toán Lớp 10: Giúp em câu b với
cho tam giác ABC có $AB=2,AC=3,BC=\sqrt{7}$
a)Tính số đo góc BAC,diện tích tam giác ABC,bán kính đường tròn ngoại tiếp và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC
b)Gọi M là trung điểm AB,N là trung điểm AC sao cho AN=2CN và D là điểm trên đoạn thẳng NM sao cho 2DM=DN.Tính độ dài đoạn AD

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   AD={2\sqrt{3}}/3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (Sửa đề N thuộc cạnh AC sao cho AN=2CN)
  AB=2;AC=3;BC=\sqrt{7}
  Ta có:
  cos\hat{BAC}={AB^2+AC^2-BC^2}/{2.AB.AC}
  ={2^2+3^2-7}/{2.2.3}=1/ 2
  =>\hat{BAC}=60°
  =>\hat{BAN}=60° (1)
  $\\$
  AN=2NC
  =>AN+NC=2NC+NC
  =>AC=3NC
  =>NC={AC}/3=3/3=1
  =>AN=2NC=2
  =>AB=AN=2
  =>∆ABN cân tại A (2)
  Từ (1);(2)=>∆ABN đều
  $\\$
  M là trung điểm $AB$
  =>AM={AB}/2=2/2=1
  \qquad 2DM=DN
  =>{DM}/{DN}=1/ 2
  =>{DM}/{DN}={AM}/{AN}=1/2
  =>AD là phân giác trong của \hat{MAN}
  =>\hat{MAD}=\hat{MAN}/2={60°}/2=30°
  $\\$
  ∆ABN đều
  =>NM vừa là trung tuyến và đường cao
  =>∆AMD vuông tại M
  =>cos\hat{MAD}=cos30°={AM}/{AD}
  =>AD=AM: cos30°=1: \sqrt{3}/2=2/\sqrt{3}={2\sqrt{3}}/3
  Vậy AD={2\sqrt{3}}/3

  toan-lop-10-giup-em-cau-b-voi-cho-tam-giac-abc-co-ab-2-ac-3-bc-sqrt-7-a-tinh-so-do-goc-bac-dien

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi