Toán Lớp 10: Cho $\Delta ABC$ và các điểm $M$, $N$, $P$ lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Chứng minh $\vec{QA}+\vec{QB}+\vec{QC}=\vec{QM}+\vec{

Toán Lớp 10: Cho $\Delta ABC$ và các điểm $M$, $N$, $P$ lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Chứng minh $\vec{QA}+\vec{QB}+\vec{QC}=\vec{QM}+\vec{QN}+\vec{QP}$

TRẢ LỜI

Viết một bình luận