Toán Lớp 10: Cho $\Delta ABC$ có trọng tâm G và các điểm $E$, $F$ thỏa mãn: $2\vec{EB}+\vec{EC}=\vec{0}$, $2\vec{FC}+\vec{FA}=\vec{0}$. CMR: $\vec{E

Toán Lớp 10: Cho $\Delta ABC$ có trọng tâm G và các điểm $E$, $F$ thỏa mãn: $2\vec{EB}+\vec{EC}=\vec{0}$, $2\vec{FC}+\vec{FA}=\vec{0}$. CMR: $\vec{EF}=\vec{GA}+\vec{GC}$

TRẢ LỜI

Viết một bình luận