Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Cho A(1;-1),B(2;3),C(-4;2) a) tính độ dài cạnh AB,BC,CA b) tìm toạ độ điểm D để AB vuông góc CD biết D có hoành độ bằng-1 c) tìm toạ độ

Toán Lớp 10: Cho A(1;-1),B(2;3),C(-4;2)
a) tính độ dài cạnh AB,BC,CA
b) tìm toạ độ điểm D để AB vuông góc CD biết D có hoành độ bằng-1
c) tìm toạ độ điểm E để vectơ AE=2 vectơ BC

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  A\left( {1; – 1} \right);B\left( {2;3} \right);C\left( { – 4;2} \right)\\
  a)\\
  AB = \sqrt {{{\left( {2 – 1} \right)}^2} + {{\left( {3 + 1} \right)}^2}}  = \sqrt {17} \\
  BC = \sqrt {{{\left( { – 4 – 2} \right)}^2} + {{\left( {2 – 3} \right)}^2}}  = \sqrt {37} \\
  AC = \sqrt {{{\left( { – 4 – 1} \right)}^2} + {{\left( {2 + 1} \right)}^2}}  = \sqrt {34} \\
  b)\\
  D\left( {x;y} \right)\\
   \Leftrightarrow D\left( { – 1;y} \right)\\
   \Leftrightarrow \overrightarrow {CD}  = \left( { – 1 + 4;y – 2} \right) = \left( {3;y – 2} \right)\\
  \overrightarrow {AB}  = \left( {2 – 1;3 + 1} \right) = \left( {1;4} \right)\\
  Do:CD \bot AB\\
   \Leftrightarrow \overrightarrow {CD} .\overrightarrow {AB}  = 0\\
   \Leftrightarrow 3.1 + \left( {y – 2} \right).4 = 0\\
   \Leftrightarrow y – 2 =  – \dfrac{3}{4}\\
   \Leftrightarrow y = 2 – \dfrac{3}{4} = \dfrac{5}{4}\\
   \Leftrightarrow D\left( { – 1;\dfrac{5}{4}} \right)\\
  c)\\
  E\left( {x;y} \right)\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \overrightarrow {AE}  = \left( {x – 1;y + 1} \right)\\
  \overrightarrow {BC}  = \left( { – 6; – 1} \right)
  \end{array} \right.\\
  \overrightarrow {AE}  = 2\overrightarrow {BC} \\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x – 1 = 2.\left( { – 6} \right)\\
  y + 1 = 2.\left( { – 1} \right)
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x =  – 11\\
  y =  – 3
  \end{array} \right.\\
   \Leftrightarrow E\left( { – 11; – 3} \right)
  \end{array}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )