Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: Hoà tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 300ml dung dịch HCl 1M. a, Viết phương trình hoá học b, Tính phần trăm theo khối lượ

Hóa học Lớp 9: Hoà tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp bột CuO và ZnO cần 300ml dung dịch HCl 1M. a, Viết phương trình hoá học b, Tính phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Đổi $\text{300 ml= 0,3 lít}$
  $\text{$n_{HCl}$= 1. 0,3= 0,3 mol}$
  $\text{Đặt $n_{ZnO}$= a mol; $n_{CuO}$= b mol}$
  $\rightarrow$ $\text{81a+ 80b= 12,1 (1)}$
  a, PTHH:
  $\text{ZnO + 2HCl $\longrightarrow$ $ZnCl_{2}$ + $H_{2}O$ }$ (I)
  $\text{CuO + 2HCl $\longrightarrow$ $CuCl_{2}$ + $H_{2}O$}$ (II)
  Theo PTHH ta thấy:
  $\text{$n_{HCl}(I)$= 2a}$
  $\text{$n_{HCl}(II)$= 2b}$
  $\rightarrow$ $\text{2a+2b= 0,3 (2)}$
  Từ (10 và(2) giải hệ phương trình
  $\rightarrow$ $\text{x= 0,1; y= 0,05}$
  $\rightarrow$ $\text{%$m_{ZnO}$= $\frac{0,1. 81}{12,1}$.100%= 66,94%}$
  $\rightarrow$ $\text{%$m_{CuO}$= 100%- 66,94%= 33,06%}$
  $\text{#Kudo}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  n$_{HCl}$=0,3.1=0,3(mol)
  Gọi x, y lần lượt là số mol CuO,ZnO
  Ta có : 80x+81y=12,1 (1)
  a,PTHH:
  CuO+2HCl→CuCl$_{2}$+H$_{2}$O
    x         2x
  ZnO+2HCl→ZnCl$_{2}$+H$_{2}$O
   y        2y
  b,Từ PTHH trên ta suy ra : 2x+2y=0,3 (2)
  Từ (1) và (2) ta suy ra : x=0,05 (mol) ; y =0,1(mol)
  m$_{CuO}$=0,05.80=4(g)
  ⇒%m$_{CuO}$=4:12,1.100%≈33,06%
  ⇒%m$_{ZnO}$=(100-33,06)%=66,94%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )