Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 9: Cặp chất không phản ứng với nhau A. Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Na2CO3 B. Ag và dung dịch CuSO4. C. dung dịch FeCl2 v

Hóa học Lớp 9: Cặp chất không phản ứng với nhau
A. Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Na2CO3 B. Ag và dung dịch CuSO4.
C. dung dịch FeCl2 và dung dịch H2SO4. D. dung dịch NaOH và khí Cl2.
giai rthk giúp mk nahs, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   $B,C$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ở câu này, $B,C$ chứa các cặp chất không phản ứng với nhau:
  $\text{+)}$ $B$: $Ag$ và dung dịch $CuSO_4$
  Vì $Ag$ hoạt động hóa học yếu hơn $Cu$ nên không đẩy $Cu$ ra khỏi muối
  $\rightarrow$ Không tác dụng với nhau
  $\text{+)}$ $C$: $FeCl_2$ và dung dịch $H_2SO_4$
  Vì sau phản ứng không tạo $\text{khí hay kết tủa}$
  $\rightarrow$ Không tác dụng với nhau.
  ____________________________________________________________________
  PTHH cho câu $A,D$ nếu bạn cần:
  $\text{A) Ca(OH)2+Na2CO3$\rightarrow$2NaOH+CaCO3↓}$
  $\text{D) 2NaOH+Cl2$\rightarrow$NaCl+NaClO+H2O}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )