Hóa học Lớp 8: Câu 42. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 9 lần nguyên tử khối của cacbon. X là nguyên tố nào sau đây? A. Ca. B. Ba. C. Ag. D. Cu.

By Quỳnh

Hóa học Lớp 8: Câu 42. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 9 lần nguyên tử khối của cacbon. X là nguyên tố nào sau đây?
A. Ca.
B. Ba.
C. Ag.
D. Cu.
Câu 43. a mol phân tử CaO có chứa 1,8.1023 phân tử CaO. Giá trị của a là:
A. 0,03
B. 0,003.
C. 0,3
D. 30., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: Câu 42. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 9 lần nguyên tử khối của cacbon. X là nguyên tố nào sau đây? A. Ca. B. Ba. C. Ag. D. Cu.”

Viết một bình luận