Hóa học Lớp 8: Hòa tan 40,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch H2SO4 10%, dư 10% so với lượng cần thiết. Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí H2

Hóa học Lớp 8: Hòa tan 40,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu trong dung dịch H2SO4 10%, dư 10% so với lượng cần thiết. Sau phản ứng thu được 11,2 lít khí H2 và dung dịch Y.
a. Tính % khối lượng mỗi chất trong X.
b. Tính nồng độ các chất có trong dung dịch Y, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

TRẢ LỜI

  1. $a,n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5(mol)\\ PTHH:Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2\\ \Rightarrow n_{Fe}=n_{H_2}=0,5(mol)\\ \Rightarrow m_{Fe}=0,5.56=28(g)\\ \Rightarrow \%m_{Fe}=\dfrac{28}{40,8}.100\%=69,63\%\\ \Rightarrow \%m_{Cu}=100\%-69,63\%=30,37\%\\ b,n_{H_2SO_4}=n_{FeSO_4}=n_{H_2}=0,5(mol)\\ \Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,5.98=49(g)\\ m_{FeSO_4}=0,5.152=76(g)\\ \Rightarrow m_{dd_{H_2SO_4}}=\dfrac{49}{10\%}=490(g)\\ \Rightarrow m_{dd_{H_2SO_4(p/ứ)}}=490.90\%=441(g)\\ \Rightarrow m_{dd_{sau}}=28+441-0,5.2=468(g)\\ \Rightarrow C\%_{FeSO_4}=\dfrac{76}{468}.100\%=16,24\%$

    Trả lời

Viết một bình luận