Hóa học Lớp 8: Cho các khí sau: – Khí hiđro (H2) – Khí ammoniac (NH3) – Khí clo (Cl2) – Khí hiđro sunfua (H2S) – Khí nitơ đioxit (NO2) – Khí cacbon

By Phước Bình

Hóa học Lớp 8: Cho các khí sau:
– Khí hiđro (H2) – Khí ammoniac (NH3)
– Khí clo (Cl2) – Khí hiđro sunfua (H2S)
– Khí nitơ đioxit (NO2) – Khí cacbonic (CO2)
Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) bằng cách:
a) đặt đứng bình ? b) đặt ngược bình ?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
Viết một bình luận