Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 8: Cân bằng phương trình Hoá học sau: ( chỉ ghi pt sau cân bằng ko cần ghi dài dòng) a, Fe + O2—> Fe3O4 b, CO + O2 —> CO2 c, Al + Cl2 —> A

Hóa học Lớp 8: Cân bằng phương trình Hoá học sau: ( chỉ ghi pt sau cân bằng ko cần ghi dài dòng)
a, Fe + O2—> Fe3O4
b, CO + O2 —> CO2
c, Al + Cl2 —> AlCl3
d, Na + H2O —> NaOH + H2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. a.
  3Fe + 2O_2-> Fe_3O_4
  b.
  2CO + O_2 -> 2CO_2
  c.
  2Al + 3Cl_2 -> 2AlCl_3
  d.
  2Na + 2H_2O -> 2NaOH + H_2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 3Fe + 2O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ Fe_3O_4
  b) 2CO + O_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2CO_2
  c) 2Al + 3Cl_2 $\xrightarrow[]{t^o}$ 2AlCl_3
  d) 2Na + 2H_2O -> 2NaOH + H_2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên