Hóa học Lớp 8: a) phải lấy bao nhiêu gam KOH để có được số phân tử bằng số nguyên tử có trong 4,8g Mg b) phải lấy bao nhiêu gam NaCl để có số phân tử

Hóa học Lớp 8: a) phải lấy bao nhiêu gam KOH để có được số phân tử bằng số nguyên tử có trong 4,8g Mg
b) phải lấy bao nhiêu gam NaCl để có số phân tử bằng số phân tử có trong 3,36l khí CO2(đktc)
*help*, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 8: a) phải lấy bao nhiêu gam KOH để có được số phân tử bằng số nguyên tử có trong 4,8g Mg b) phải lấy bao nhiêu gam NaCl để có số phân tử”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  n_{Mg} = m/M = {4,8}/{24} = 0,2 (mol)
  $\text{Vì muốn số phân tử của KOH bằng với số nguyên tử của Mg}$ 
  => $\text{Số mol của KOH phải bằng với số mol của Mg}$
  => n_{KOH} = 0,2 (mol)
  => m_{KOH} = nxxM = 0,2xx56 = 11,2 (gam)
  _________________________________________________
  b)
  n_{CO_2} = V/{22,4} = {3,36}/{22,4} = 0,15 (mol)
  $\text{Vì muốn số phân tử của NaCl bằng với số nguyên tử của CO2}$ 
  => $\text{Số mol của NaCl phải bằng với số mol của CO2}$
  => n_{NaCl} = 0,15 (mol)
  => m_{NaCl} = nxxM = 0,15xx58,5 = 8,775 (gam)

  Trả lời

Viết một bình luận