Hóa học Lớp 11: Cho 12,8g Cu tan hoàn toàn trong dd HNO3 thấy thoát ra hỗn hợp 2 khí NO và NO2 có tỉ khối đối với H2 bằng 19. Thể tích hỗn hợp đó ở đkt

By Hải Phượng

Hóa học Lớp 11: Cho 12,8g Cu tan hoàn toàn trong dd HNO3 thấy thoát ra hỗn hợp 2 khí NO và NO2 có tỉ khối đối với H2 bằng 19. Thể tích hỗn hợp đó ở đktc là:A. 0,448 lít B. 1,12lít C. 4,48 lít, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

0 bình luận về “Hóa học Lớp 11: Cho 12,8g Cu tan hoàn toàn trong dd HNO3 thấy thoát ra hỗn hợp 2 khí NO và NO2 có tỉ khối đối với H2 bằng 19. Thể tích hỗn hợp đó ở đkt”

  1. $\text{Đặt }(n_{NO};n_{NO_2})=(a;b)(mol)\\ Cu+4HNO_3\to Cu(NO_3)_2+2NO_2\uparrow+2H_2O\\ 3Cu+8HNO_3\to 3Cu(NO_3)_2+2NO\uparrow+4H_2O\\ \Rightarrow 1,5.a+0,5.b=n_{Cu}=\dfrac{12,8}{64}=0,2(1)\\ \text{Ta có: }M_{hh khí}=\dfrac{30a+46b}{a+b}=19.M_{H_2}=38\\ \Rightarrow 30a+46b=38a+38b\\ \Rightarrow 8a=8b\Rightarrow a=b(2)\\ (1)(2)\Rightarrow a=b=0,1(mol)\\ \Rightarrow V_{hh}=0,1.22,4+0,1.22,4=4,48(l)$
    Giải đáp C

    Trả lời

Viết một bình luận