Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Hóa học Lớp 11: 1. Thêm 5,6g KOH vào dd chứa 9,8g H3PO4. Sau phản ứng trong dd có các muối nào? 2. Trộn lẫn 100ml dd KOH 1,2M với 80ml dd H3PO4 1,5M đư

Hóa học Lớp 11: 1. Thêm 5,6g KOH vào dd chứa 9,8g H3PO4. Sau phản ứng trong dd có các muối nào?
2. Trộn lẫn 100ml dd KOH 1,2M với 80ml dd H3PO4 1,5M được dd X. Tính nồng độ mol/l của muối tan trong dd X.
3. Cho 200ml dd NaOH 1M tác dụng với 200ml dd H3PO4 0,5M. Tính khối lượng muối thu được.
GIÚP EM VỚI Ạ! VOTE 5*+CTLHN. EM CẢM ƠN RẤT NHIỀU., giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  1. KHPO_4
  2. 0,67M
  3. 14,2g
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.
  nKOH = (5,6)/56 = 0,1 (mol)
  nH_3 PO_4 = (9,8)/98 = 0,1 (mol)
  Đặt T = (nKOH)/(nH_3 PO_4)
  T = (0,1)/(0,1) = 1
  -> Chỉ tạo muối KH_2 PO_4
  PTHH: KOH + H_3 PO_4 -> KHPO_4 + H_2 O
  2.
  nKOH = 0,1 . 1,2 = 0,12 (mol)
  nH_3 PO_4 = 0,08 . 1,5 = 0,12 (mol)
  Đặt T = (nKOH)/(nH_3 PO_4)
  T = (0,12)/(0,12) = 1
  -> Chỉ tạo muối KH_2 PO_4
  PTHH: KOH + H_3 PO_4 -> KHPO_4 + H_2 O
  ∑V_{ddsaupu} = 0,1 + 0,08 = 0,18 (l)
  nKH_2 PO_4 = 0,12 (mol)
  -> CM_{KH_2 PO_4} = (0,12)/(0,18) = 0,67 (M)
  3.
  nNaOH = 0,2 . 1 = 0,2 (mol)
  nH_3 PO_4 = 0,2 . 0,5 = 0,1 (mol)
  Đặt T = (nNaOH)/(nH_3 PO_4)
  T = (0,2)/(0,1) = 2
  -> Chỉ tạo muối Na_2 HPO_4
  PTHH: 2NaOH + H_3 PO_4 -> Na_2 HPO_4 + 2H_2 O
  mNa_2 HPO_4 = 0,1 . 142 = 14,2 (g)

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1) nKOH=0,1 mol       nH3PO4=0,1 mol
  Xét T=nKOH/nH3PO4=1=> Sau phản ứng, dung dịch thu được muối: KH2PO4
    PTHH: KOH  +     H3PO4—–   KH2PO4+  H2O  (1)
  2) nKOH=0,1*1,2=0,12 mol       nH3PO4=0,08*1,5=0,12 mol
  Xét T=nKOH/nH3PO4=1=> muối tạo ra là KH2PO4
  Theo (1) nKH2PO4=nKOH=0,12 mol
  V dung dịch sau phản ứng=100+80=180ml=0,18 lít
  CM(KH2PO4)=0,12/0,18=2/3M
  3) nNaOH=0,2 mol
  nH3PO4=0,5*0,2=0,1 mol
  Xét T=nNaOH/nH3Po4=2=> Muối tạo ra là Na2HPo4
  PTHH:   2NaOH+  H3PO4— Na2HPO4+ 2H2O
  nNa2HPO4=nH3PO4=0,1 mol
  => mNa2HPO4=0,1*142=14,2 gam
  CHúc bạn học thật tốt nhé!!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương