Toán Lớp 8: Tìm x,y biết : $\ (2x – 5)^{2008} + (3y + 4)^{2010} ≤ 0 $

Question

Toán Lớp 8: Tìm x,y biết :
$\ (2x – 5)^{2008} + (3y + 4)^{2010} ≤ 0 $, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 1 tuần 2022-04-14T00:14:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   x = 2/5 ; y = -4/3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì (2x – 5)^2008 \ge 0 với mọi x
  (3y + 4)^2010 \ge 0 với mọi y
  => (2x – 5)^2008 + (3y + 4)^2010 \ge 0 với mọi x,y
  Mà (2x – 5)^2008 + (3y + 4)^2010 \le 0
  => (2x – 5)^2008 + (3y +4 )^2010 = 0
  => { ( (2x – 5)^2008 = 0),( (3y + 4)^2010 = 0):}
  => { (2x – 5 = 0),(3y + 4 = 0):}
  => { (x = 5/2),(y = -4/3):}
  Vậy x = 5/2 ; y = -4/3

 2. Giải đáp:
  $\begin{cases} x = \dfrac{5}{2} \\ y = \dfrac{-4}{3} \end{cases}$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có :
  (2x-5)^2008 \ge 0 AA x
  (3y+4)^2010 \ge 0 AA x
  =>  (2x – 5)^{2008} + (3y + 4)^{2010}  \ge 0
  Mà  (2x – 5)^{2008} + (3y + 4)^{2010}  ≤ 0 
  Dấu = xảy ra : $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x -5 = 0 \\ 3y+4 =0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x =5 \\ 3y = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \dfrac{5}{2} \\ y = \dfrac{-4}{3} \end{cases}$
  Vậy $\begin{cases} x = \dfrac{5}{2} \\ y = \dfrac{-4}{3} \end{cases}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )