Toán Lớp 6: a) 3/2 : ( 2x + 1 ) = 2/7 b)| x + 1/3 | = 3/4 – 1/2 c) ( x – 1/3 )^2 = 1/9

Question

Toán Lớp 6: a) 3/2 : ( 2x + 1 ) = 2/7
b)| x + 1/3 | = 3/4 – 1/2
c) ( x – 1/3 )^2 = 1/9, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Hùng 2 tháng 2022-03-14T22:15:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  3/2:(2x+1)=2/7
  =>2x+1=3/2:2/7
  =>2x+1=3/2. 7/2
  =>2x+1=21/4
  =>2x=21/4-1
  =>2x=21/4-4/4
  =>2x=17/4
  =>x=17/4:2
  =>x=17/4. 1/2
  =>x=17/8
  Vậy x=17/8
  b)
  |x+1/3|=3/4-1/2
  =>|x+1/3|=3/4-2/4
  =>|x+1/3|=1/4
  =>x+1/3=1/4 hoặc x+1/3=-1/4
  =>x=1/4-1/3 hoặc x=-1/4-1/3
  =>x=3/12-4/12 hoặc x=-3/12-4/12
  =>x=-1/12 hoặc x=-7/12
  Vậy x\in{-1/12;-7/12}
  c)
  (x-1/3)^2=1/9
  =>(x-1/3)^2=(1/3)^2 hoặc (x-1/3)^2=(-1/3)^2
  =>x-1/3=1/3 hoặc x-1/3=-1/3
  =>x=1/3+1/3 hoặc x=-1/3+1/3
  =>x=2/3 hoặc x=0
  Vậy x\in{2/3;0}

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  3/2 : (2x + 1) = 2/7
  -> 2x + 1 = 3/2 : 2/7 = 21/4
  -> 2x = 21/4 – 1 = 17/4
  -> x = 17/4 : 2
  -> x = 17/8
  Vậy  x = 17/8
  b)
  |x + 1/3| = 3/4 – 1/2
  -> |x + 1/3| = 1/4
  -> x + 1/3 = 1/4          hoặc           x + 1/3 = (-1)/4
  -> x = (-1)/12           hoặc             x = (-7)/12
  Vậy  x \in {(-1)/12 ; (-7)/12}
  c)
  (x – 1/3)^2 = 1/9
  -> x – 1/3 = 1/3           hoặc             x – 1/3 = (-1)/3
  -> x = 2/3             hoặc               x = 0
  Vậy  x \in {2/3 ; 0}
  text(#Kakaseto)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )