Toán Lớp 5: Tìm X: a. 12,5 x 4 – X = 4,2 + 2,6 b. ( X – 10 ) x 5 = 100 – 20 x 4

Question

Toán Lớp 5: Tìm X:
a. 12,5 x 4 – X = 4,2 + 2,6
b. ( X – 10 ) x 5 = 100 – 20 x 4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 1 tháng 2022-12-22T15:48:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 12,5 xx 4 – x = 4,2 + 2,6
                  50 – x = 6,8
                          x = 43,2
  $\text{Vậy x là : 43,2}$
  b) ( x – 10 ) xx 5 = 100 – 20 xx 4
       ( x – 10 ) xx 5 = 100 – 80
       ( x – 10 ) xx 5 = 20
               ( x – 10 ) = 20 : 5
               ( x – 10 ) = 4
                           x = 4 + 10
                           x = 14
  $\text{Vậy x là : 14}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 12,5×4-x=4,2+2,6
  50-x=6,8
  x=50-6,8
  x=43,2
  Vậy x=43,2
  b) (x-10)×5=100-20×4
  (x-10)×5=100-80
  (x-10)×5=20
  (x-10)=20:5
  x-10=4
  x=14
  Vậy x = 14

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )