Hóa học Lớp 9: Giúp em với, em cần gấp ạ A là quặng hematit chứa 60% Fe2 O3 , B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3 O4 . Dùng 1 tấn quặng A và 1 tấn quặn

Question

Hóa học Lớp 9: Giúp em với, em cần gấp ạ
A là quặng hematit chứa 60% Fe2 O3 , B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3 O4 . Dùng 1 tấn quặng A và 1 tấn quặng B sẽ điều chế được bao nhiêu tấn gang chứa 4% cacbon? (Giả sử hiệu suất của quá trình là 80%), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 20 phút 2022-06-08T00:14:45+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. $m_{Fe_2O_3}=60\%.1000=600(kg)\\ m_{Fe_3O_4}=69,6\%.1000=696(kg)\\ \Rightarrow n_{Fe_2O_3}=\dfrac{600}{160}=3,75(kmol)\\ n_{Fe_3O_$}=\dfrac{696}{232}=3(kmol)\\ PTHH:\\ Fe_2O_3+3CO\xrightarrow{t^o}2Fe+3CO_2\\ Fe_3O_4+4CO\xrightarrow{t^o}3Fe+4CO_2\\ \Rightarrow \Sigma n_{CO_2}=3n_{Fe_2O_3}+4n_{Fe_3O_$}=23,25(kmol)\\ \Rightarrow n_{CO_2(tt)}=23,25.80\%=18,6(kmol)\\ \text{Bảo toàn nguyên tố }C:n_C=n_{CO_2}=18,6(mol)\\ \Rightarrow m_C=18,6.12=223,2(kg)\\ \Rightarrow m_{gang}=\dfrac{223,2}{4\%}=5580(kg)=5,58(tấn)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )