Hóa học Lớp 8: Giúp mình câu này với. Cho chương trình phản ứng sau: CaCO3=> CaO=> CO2 a) cần dùng bao nhiêu gam CaCO3 để điều chế đượ

Question

Hóa học Lớp 8: Giúp mình câu này với.
Cho chương trình phản ứng sau:
CaCO3—> CaO—> CO2
a) cần dùng bao nhiêu gam CaCO3 để điều chế được 11,2 gam CaO?
b) Nếu dùng 10 gam CaCO3 thì được bao nhiêu lít CO2?, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 2 tháng 2022-03-15T01:28:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $Đáp$ $án$ $+$ $Giải$ $thích$ $các$ $bước$ $giải$ $:$
  $PTHH$ $:$
  $CaCO_3$ ${\text{ }}\xrightarrow{{{900^{o}C}}}$ $CaO$ $+$ $CO_2 ↑$
  $a,$
  $n_{CaO}$ $=$ $\frac{11,2}{56}$ $=$ $0,2$ $(mol)$
  $Theo$ $pt$ $:$ $n_{CaCO_3}$ $=$ $n_{CaO}$ $=$ $0,2$ $(mol)$
  $⇒$ $m_{CaCO_3}$ $=$ $0,2$ $×$ $100$ $=$ $20$ $(g)$
  $b,$ 
  $n_{CaCO_3}$ $=$ $\frac{10}{100}$ $=$ $0,1$ $(mol)$
  $Theo$ $pt$ $:$ $n_{CO_2}$ $=$ $n_{CaCO_3}$ $=$ $0,1$ $(mol)$
  $⇒$ $V_{CO_2}$ $=$ $0,1$ $×$ $22,4$ $=$ $2,24$ $(lít)$
  $Chúc$ $bn$ $hk$ $tốt$ $!!$ $:))))$
  $Xin$ $ctlhn$ $ạ.$

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   CaCO_3 $\xrightarrow{t°}$ CaO + CO_2↑
  a) n_{CaO} = $\frac{11,2}{56}$ = 0,2 mol 
  n_{CaCO_3} = n_{CaO} = 0,2 mol 
  m_{CaCO_3} = 0,2 . 100 = 20g
  b) n_{CaCO_3} = $\frac{10}{100}$ = 0,1 mol 
  n_{CO_2} = n_{CaCO_3} = 0,1 mol
  V_{CO_2} = 0,1 . 22,4 = 2,24 l
  Chúc bạn học #aura

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )