Hóa học Lớp 10: Trình bày chi tiết cách vẽ cấu hình electron của nguyên tố Cl (từng bước một thì được hay nhất nha)

Question

Hóa học Lớp 10: Trình bày chi tiết cách vẽ cấu hình electron của nguyên tố Cl (từng bước một thì được hay nhất nha), giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 1 tuần 2022-06-18T19:13:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Để viết cấu hình electron của các nguyên tố ta phải nhớ trật tự điền electron
  lần lượt vào các phân lớp
    Bắt đầu từ : ( 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p ) 5s 4d 5p …
  Hầu như ta chỉ viết cầu hình của một vài nguyên tố đầu tiên nên chỉ cần nhớ 
  thứ tự điền electron đến phân lớp 4p là được
  Đầu tiên xác định số hiệu nguyên tử của Clo
  Z = 17 và đồng thời số hiệu nguyên tử của nguyên tố bằng số proton = số electron
  ⇒ Clo có 17e
  Ta nhớ thêm số e tối đa chứa được của mỗi phân lớp :
  s : 2e , p : 6e , d : 10e , f = 14e ( Không cần nhớ phân lớp f cũng được )
  Bắt đầu điền lần lượt tuần tự các electron theo tuần tự trên
  ⇒ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ( Điền đến khi nào đếm tổng các electron ở các phân lớp bằng 17 thì thôi )
  Nếu cấu hình electron của nguyên tố nào vượt quá đến cả phân lớp 3d
  Ví dụ : Fe ( Z = 26 )
  Nếu điền theo quy tắc trên 
  ⇒ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6
  Tuy nhiên vì phân lớp 3d nằm ở lớp 3 thứ 3 nên ta phải đảo lại trật tự sau khi viết thành
   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 ( Nhưng khi điền vẫn điền lần lượt như trên ) 
   

 2. $\text{Clo (Z=17):}1s^22s^22p^63s^23p^5$
  Bước 1: học thuộc dãy $1s^22s^22p^63s^23p^6…$
  Bước 2: nhớ số thứ tự nguyên tố 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )