Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Vẽ đồ thị hàm số y=x+1 và y=2x-1 trên cùng mặt phẳng tọa độ. Tìm giao điểm của chúng

Toán Lớp 9: Vẽ đồ thị hàm số y=x+1 và y=2x-1 trên cùng mặt phẳng tọa độ. Tìm giao điểm của chúng

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) Vẽ đồ thị
  +) Hàm số y = x + 1 và y = 2x – 1
  Ta có bảng:
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x}&\text{0}&\text{-1}&\text{$\dfrac{1}{2}$}\\\hline \text{y = x + 1}&\text{1}&\text{0}&\text{}\\\hline \text{y = 2x – 1}&\text{-1}&\text{}&\text{0}\\\hline \end{array}
  Đồ thị hàm số y = x + 1 là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ (0; 1) và (-1; 0)
  Đồ thị hàm số y = 2x – 1 là đường thẳng đi qua điểm có tọa độ (0; -1) và (1/2; 0)
  2) Phương trình hoành độ giao điểm:
  x + 1 = 2x – 1
  ⇔ x – 2x = -1 -1
  ⇔ – x = -2
  ⇔ x = 2
  ⇒ y = 2 + 1 = 3
  Vậy tọa độ giao điểm của chúng là (2; 3)

  toan-lop-9-ve-do-thi-ham-so-y-1-va-y-2-1-tren-cung-mat-phang-toa-do-tim-giao-diem-cua-chung

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết