Toán Lớp 9: Trong mặt phẳng tạo độ Oxy cho đường thẳng (d):y=2bx+1 và parabol (p): y=-2x^2 A. Tìm b để đường thẳng (d) đi qua điểm B1(1,5) B. Tìm (

By Hoàng Hà

Toán Lớp 9: Trong mặt phẳng tạo độ Oxy cho đường thẳng (d):y=2bx+1 và parabol (p): y=-2x^2
A. Tìm b để đường thẳng (d) đi qua điểm B1(1,5)
B. Tìm (d) cắt parabol (p) tại hai điểm phân biệt có hoành độ thỏa mãn điều kiện x1^2+x2^2+4(x1+x2)+4=0
Viết một bình luận