Toán Lớp 9: Tìm `m` để phương trình : `x^2` `-` `3x` `+` `m“=“0` Có 2 nghiệm phân biệt `x1` và `x2`: `x1^3` `דx2“+“x1“ דx2^3“-“2×1^

Toán Lớp 9: Tìm m để phương trình :
x^2 – 3x + m=0
Có 2 nghiệm phân biệt x1 và x2:
x1^3 ×x2+x1 ×x2^3-2×1^2 ×x2^2=5

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Tìm `m` để phương trình : `x^2` `-` `3x` `+` `m“=“0` Có 2 nghiệm phân biệt `x1` và `x2`: `x1^3` `דx2“+“x1“ דx2^3“-“2×1^”

 1. x^2-3x+m=0
  \Delta=(-3)^2-4m=9-4m
  PT có hai nghiệm phân biệt <=>\Delta>0
  <=>9-4m>0\ \ <=>m<9/4
  Theo hệ thức viet ta có: $\left\{\begin{matrix}x_1+x_2=3\\x_1x_2=m\end{matrix}\right.$
  Giả thiết:
  x_1^3x_2+x_1x_2^3-2x_1^2x_2^2=5
  <=>x_1x_2(x_1^2+x_2^2-2x_1x_2)=5
  <=>x_1x_2[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2]=5
  <=>m(3^2-4m)=5
  <=>9m-4m^2=5
  <=>-4m^2+9m-5=0
  PT trên có dạng: a+b+c=0
  => Hai nghiệm phân biệt $\left\{\begin{matrix}x_1=1\ (TM)\\x_2=\dfrac ca=\dfrac54\ (TM)\end{matrix}\right.$
  Vậy m \in {1;5/4} là các giá trị cần tìm
   

  Trả lời
 2. Pt $x^2 – 3x +  m = 0$ 
  có $\Delta = (-3)^2 – 4m$
  $=9 – 4m$
  Để pt có hai nghiệm phân biệt thì $\Delta > 0$
  ⇔ $9 – 4m > 0 ⇔ m < \dfrac{9}{4}$
  Khi đó áp dụng hệ thức Vi-et có: 
  $x_1 +x_2 = 3$
  $x_1x_2 = m$
  Mà $x_1^3x_2 + x_1x_2^3 – 2x_1^2x_2^2 = 5$
  ⇔ $x_1x_2(x_1^2 + x_2^2 – 2x_1x_2) = 5$
  ⇔ $x_1x_2[(x_1 + x_2)^2 – 4x_1x_2] = 5$
  ⇔ $m(3^2 – 4m) = 5$
  ⇔ $m(9 – 4m) = 5$
  ⇔ $4m^2 – 9m + 5 = 0$
  có $4 + (-9) + 5 = 0$
  ⇒ Pt có hai nghiệm:
     $m_1 = 1 (T/m)$
     $m_2 = \dfrac{5}{4} (T/m)$
  Vậy với $\text{m ∈ {1;$\dfrac{5}{4}$}}$ thì pt có hai nghiệm phân biệt $x_1;x_2$ thỏa mãn $x_1^3x_2 + x_1x_2^3 – 2x_1^2x_2^2 = 5$

  Trả lời

Viết một bình luận