Toán Lớp 9: tìm các giá trị của m để hàm số bấc nhất y= (5-m)x+1 có f(1)=3

Toán Lớp 9: tìm các giá trị của m để hàm số bấc nhất y= (5-m)x+1 có f(1)=3

0 bình luận về “Toán Lớp 9: tìm các giá trị của m để hàm số bấc nhất y= (5-m)x+1 có f(1)=3”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  y = (5 – m)x + 1
  Hàm số trên là hàm số bậc nhất khi
  a \ne 0
  ⇔ 5 – m \ne 0
  ⇔ m \ne 5
  Ta có :
  f(1) = 3
  ⇔ 5 – m + 1 = 3
  ⇔ 6 – m = 3
  ⇔ m = 3   (tm)
  Vậy  m = 3

Viết một bình luận