Toán Lớp 9: tìm x : 1.3√x =12 2.√25x ≤35 3.2√x ≥√10 4.√(x-2)^2 =3 5. √(x-3)^2 =9-2x 6. √7-x^2 =2

By Thúy Hường

Toán Lớp 9: tìm x :
1.3√x =12
2.√25x ≤35
3.2√x ≥√10
4.√(x-2)^2 =3
5. √(x-3)^2 =9-2x
6. √7-x^2 =2
Viết một bình luận