Toán Lớp 9: tam giác ABC cân tại B,đường cao BH,M là trung điểm của AB.Đường tròn ngoại tiếp tam giác BMC cắt BH tại K.N đối xứng với A qua K.Chứng

Toán Lớp 9: tam giác ABC cân tại B,đường cao BH,M là trung điểm của AB.Đường tròn ngoại tiếp tam giác BMC cắt BH tại K.N đối xứng với A qua K.Chứng minh
a)Tam giác ABN cân tại N
b) trọng tâm tam giác ABN trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC
c)Kẻ HE vuông góc với BC,I là trung điểm của HE.chứng minh AE vuông góc với BI

TRẢ LỜI

Viết một bình luận