Toán Lớp 9: hai đường thẳng y = x và y = -x + 4 cắt nhau tại điểm có tọa độ là

Toán Lớp 9: hai đường thẳng y = x và y = -x + 4 cắt nhau tại điểm có tọa độ là

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   Lời giải và giải thích chi tiết:
   Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng y=x và y= -x+4 là nghiệm của phương trình hoành độ sau:
  x=-x+4
  => 2x=4
  => x=2
  => y= 2
  Vậy toạ độ giao điểm là (2;2)

  Trả lời
 2. Toạ độ giao điểm của hai đường thẳng y=x và y= -x+4 là nghiệm của phương trình hoành độ sau
  x=-x+4
  <=> 2x=4
  => x=2
  y= 2
  => toạ độ giao điểm là (2;2)
  nếu gọi điểm đó là A thì
  A(2;2)

  Trả lời

Viết một bình luận