Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Giải phương trình nghiệm nguyên: `x^2-x^3=7` Không dùng xét ước số nhé~

Toán Lớp 9: Giải phương trình nghiệm nguyên: x^2-x^3=7
Không dùng xét ước số nhé~

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp: ta có : 
   X²-x³=7
  ⇒ x chia hết cho 7 
  X=7k
  ⇒49k²-49.7k³=7
  ⇒49k²(1- 7k)=7
  ⇒7k²(1-7k)=1
  VT chia hết cho 7
  VP không chia hết cho 7
  ⇒pt vô nghiệm 
  ⇒không có x thõa pt 
  Lời giải và giải thích chi tiết:

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Lyla Anh