Toán Lớp 9: Đường thẳng y=ax+a-1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 thì hệ số góc của đường thẳng bằng

By Bích Hằng

Toán Lớp 9: Đường thẳng y=ax+a-1 cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -2 thì hệ số góc của đường thẳng bằng
Viết một bình luận