Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A , biết `(AB)/(AC)` =`(5)/(7)`. đường cao AH =15cm , tính HB HC

Toán Lớp 9: cho tam giác ABC vuông tại A , biết (AB)/(AC) =(5)/(7). đường cao AH =15cm , tính HB HC

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  HB={75}/7cm; HC=21cm
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  {AB}/{AC}=5/7=>AC={7AB}/5=1,4AB
  $∆ABC$ vuông tại $A$ đường cao  $AH$
  =>1/{AH^2}=1/{AB^2}+1/{AC^2} (hệ thức lượng)
  =>1/{15^2}=1/{AB^2}+1/{(1,4AB)^2}
  =>1/{15^2}=1/{AB^2}+1/{1,96AB^2}
  =>1/{15^2}={74}/{49AB^2}
  =>AB^2={15^2 \ . 74}/{49}={16650}/{49}
  $\\$
  $\quad ∆ABH$ vuông tại $H$
  =>AH^2+HB^2=AB^2 (định lý Pytago)
  =>HB^2=AB^2-AH^2={16650}/{49}-15^2={5625}/{49}
  =>HB=\sqrt{{5625}/{49}}={75}/7
  $\\$
  $AH^2=HB.HC$ (hệ thức lượng)
  =>HC={AH^2}/{HB}=$\dfrac{15^2}{\dfrac{75}{7}}=21cm$
  Vậy HB={75}/7cm; HC=21cm

  toan-lop-9-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-biet-ab-ac-5-7-duong-cao-ah-15cm-tinh-hb-hc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh