Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB >AC). Vẽ đường tròn tâm O đường kinh AB cắt BC tại H (H khác B). Qua O vẽ đıường thẳng song song với B

Toán Lớp 9: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB >AC). Vẽ đường tròn
tâm O đường kinh AB cắt BC tại H (H khác B). Qua O vẽ đıường thẳng
song song với BC cắt AC tại E.
a) Cho AB = 20cm, AC = 15cm. Chimg minh AH vuông góc với BC
và tỉnh độ dài AH.
b) Chíng minh EH là tiếp tuyến của durong tròn (O).
c) Vẽ HF vuông góc với AB tại F, OE cắt AH tại K. BE cắt HF tại I.
Gọi T là giao điểm của đưong thẳng IK và AC. Chứng minh IT vuông
góc với AC và AT.AC = 2AK.