Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài1: (20,12*10+20,12*47+2012)*(0,9*9+0,9-0,9*10) Bài2:5,15+5,35+5,55+…+6,55+6,75+6,95.giúp mình vs nhé

Toán Lớp 5: Bài1: (20,12*10+20,12*47+2012)*(0,9*9+0,9-0,9*10)
Bài2:5,15+5,35+5,55+…+6,55+6,75+6,95.giúp mình vs nhé

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp : 1) 0
                 2) 60,5 
  Giải thích :
  1) (20,12*10+20,12*47+2012)*(0,9*9+0,9-0,9*10) = 0
  2) 5,15+5,35+5,55+…+6,55+6,75+6,95 = 60,5 
   

 2. 1)  ( 20,12 x 10 + 20,12 x 47 + 2012 ) x ( 0,9 x 9 + 0,9 – 0,9 x 10 ) 
  = ( 20,12 x 10 + 20,12 x 47 + 2012 ) x ( 0,9 x 10 – 0,9 x 10 )
  = ( 20,12 x 10 + 20,12 x 47 + 2012 ) x 0
  = 0 
  __________________________________________________
  2) 5,15+5,35+5,55+…+6,55+6,75+6,95 
  Nhận xét :
  5,35 = 5,15 + 0,2
  5,55 = 5,35 + 0,2
  …………………..
  Quy luật : Đây là dãy cách đều 0,2 đơn vị 
  Số số hạng là :
       ( 6,95 – 5,15 ) : 0,2 + 1 = 10 ( số)
  Tổng là :
       ( 6,95 + 5,15 ) x 10 : 2 = 60,5 
            Đ/S: 60,5 
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương