Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho hàm số y= (2m−1)x+2−m có đồ thị là đường thẳng ( d).Tìm m để hàm số đồng biến? hàm số nghịch biến?

Toán Lớp 9: Cho hàm số y= (2m−1)x+2−m có đồ thị là đường thẳng ( d).Tìm m để hàm số đồng biến? hàm số nghịch biến?

Comments ( 2 )

 1. $\text{Để đường thẳng (d) là hàm số đồng biến thì }$
  $\text{2m-1 > 0 <=> 2m> 1 <=> m >1/2}$
  $\text{Vậy y= (2m−1)x+2−m là hàm số đồng biến}$ 
  $\text{Để đường thẳng ( d) là hàm số nghịch biến thì }$
  $\text{2m-1<0 <=> 2m < 1 <=> m < 1/2 }$
  $\text{Vậy y= (2m−1)x+2−m là hàm số nghịch biến }$
   

 2. Giải đáp:
   #Clickbim 
  Để m là hàm số đồng biến ,ta được :
  2m – 1 > 0
  <=> 2m > 1
  <=> m > 1/2 
  Vậy m = 1/2 thì hàm số y= (2m−1)x+2−m đồng biến
  Để m là hàm số nghịch biến ,ta được
  2m – 1< 0
  <=> 2m < 1 
  <=>m < 1/2 
  Vậy m < 1/2 thì y= (2m−1)x+2−m nghịch biến 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )