Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O; 5cm). Đường kính AB và dây DE sao cho dây DE​​ của đg tròn (O) vuông góc vs AB tại trung điểm I của OB. tiếp tuyến v

Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O; 5cm). Đường kính AB và dây DE sao cho dây DE​​ của đg tròn (O) vuông góc vs AB tại trung điểm I của OB. tiếp tuyến với đường tròn (o) tại D cắt đường thẳng AB tại M
a) tính độ dài đg thẳng DE
b) CM: ME là tiếp tuyến của đường tròn (O)
c) tính diện tính tam giác MOD

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O; 5cm). Đường kính AB và dây DE sao cho dây DE​​ của đg tròn (O) vuông góc vs AB tại trung điểm I của OB. tiếp tuyến v”

 1. Lời giải:
  a) Ta có: $IO = IB =\dfrac12OB = \dfrac52\ cm$
  $OB\perp DE$
  $\Rightarrow ID = IE = \dfrac12DE$ (mối quan hệ đường kính – dây cung)
  Áp dụng định lý Pytago vào $\triangle ODI$ vuông tại $I:$
  $\quad OB^2 = OI^2 + ID^2$
  $\Rightarrow ID =\sqrt{OB^2 – ID^2}=\sqrt{5^2 – \left(\dfrac52\right)^2}$
  $\Rightarrow ID =\dfrac{5\sqrt3}{2}\ cm$
  $\Rightarrow DE = 2ID = 5\sqrt3\ cm$
  b) Ta có:
  $OB\perp DE$
  $ID = IE = \dfrac12DE$
  $\Rightarrow OB$ là trung trực của $DE$
  hay $OM$ là trung trực của $DE$
  $\Rightarrow MD = ME$
  Xét $\triangle ODM$ và $\triangle OEM$ có:
  $\begin{cases}OD = OE = R\\OM:\ \text{cạnh chung}\\MD = ME\quad (cmt)\end{cases}$
  Do đó $\triangle ODM=\triangle OEM\ (c.c.c)$
  $\Rightarrow \widehat{OEM}=\widehat{ODM}= 90^\circ$
  $\Rightarrow OE\perp ME$
  $\Rightarrow ME$ là tiếp tuyến
  c) Áp dụng hệ thức lượng trong $\triangle ODM$ vuông tại $D$ đường cao $DI$ ta được:
  $\quad OB^2 = OI.OM$
  $\Rightarrow OM =\dfrac{OB^2}{OI}=\dfrac{5^2}{\dfrac52}= 10\ cm$
  Diện tích $\triangle MOD:$
  $S_{MOD}=\dfrac12OM.DI =\dfrac12\cdot 10\cdot \dfrac{5\sqrt3}{2}=\dfrac{25\sqrt3}{2}\ cm^2$

Viết một bình luận