Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho alpha <45°,chứng minh rằng sin2 alpha =2. sin alpha.cos alpha Giúp mình vs ạ mình cần gấpp

Toán Lớp 9: cho alpha <45°,chứng minh rằng sin2 alpha =2. sin alpha.cos alpha Giúp mình vs ạ mình cần gấpp

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  theo đề bài ta có ta có:
  $sin2∝=sin(∝+∝)=sin∝cos∝+sin∝cos∝=2sin∝cos∝$
  để điều đó xảy ra thì $∝<45$
  vì giả sử nếu ∝=45 thì $sin2∝=sin90=1$
  còn$ ∝>45 $ thì ta sẽ sử dụng cung liên kết mà khi sử dụng cung liên kết thì nó sẽ quay về $∝ <45$ tức là điều kiện ban đầu nên ta chỉ có $∝<45$ 
  #X

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )