Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: Cho `a; b; c` là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: `P = a/(b + c) + b/(c + a) +` $\sqrt{\dfrac{2c}{a + b}}$

Toán Lớp 9: Cho a; b; c là các số dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
P = a/(b + c) + b/(c + a) + $\sqrt{\dfrac{2c}{a + b}}$

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Áp dụng bất đẳng thức cộng mẫu:
  P=a/(b+c)+b/(c+a)+\sqrt{(2c)/(a+b)}
  =(a^2)/(a(b+c))+b^2/(b(c+a))+\sqrt{(2c)/(a+b)}
  >=(a+b)^2/(a(b+c)+b(c+a))+\sqrt{(2c)/(a+b)}
  =(a+b)^2/(2ab+c(a+b))+\sqrt{(2c)/(a+b)}
  Áp dụng bất đẳng thức Cô-si:
  P>=(a+b)^2/((a+b)^2/2+c(a+b))+\sqrt{(2c)/(a+b)}
  =1/(1/2+c/(a+b))+\sqrt{(2c)/(a+b)}
  =2/((2c)/(a+b)+1)+\sqrt{(2c)/(a+b)}
  Đặt \sqrt{(2c)/(a+b)}=t
  ->P>=2/(t^2+1)+t
  =(2+t^3+t)/(t^2+1)
  Áp dụng bất đẳng thức Cô-si:
  P>=(2+2t^2)/(t^2+1)=2
  Dấu bằng xảy ra khi a=b=c

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )