Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: cho x ^ 2 – 2(m + 1) x+m-4=0 (1) a)giải pt với m=5 b)tìm m để pt có 2 nghiệm x1,x2 thõa mãn trị tuyệt đối của x1-x2 dạt gtnn

Toán Lớp 9: cho x ^ 2 – 2(m + 1) x+m-4=0 (1) a)giải pt với m=5 b)tìm m để pt có 2 nghiệm x1,x2 thõa mãn trị tuyệt đối của x1-x2 dạt gtnn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) \(\left[ \begin{array}{l}
  x = 6 + \sqrt {35} \\
  x = 6 – \sqrt {35} 
  \end{array} \right.\) 
  b) \(MinA = \sqrt {10} \)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  \(\begin{array}{l}
  a)Thay:m = 5\\
  Pt \to {x^2} – 12x + 1 = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = 6 + \sqrt {35} \\
  x = 6 – \sqrt {35} 
  \end{array} \right.
  \end{array}\)
  b) Để phương trình có 2 nghiệm
  \(\begin{array}{l}
   \to \Delta ‘ = {m^2} + 2m + 1 – m + 4 \ge 0\\
   \to {m^2} + m + 5 \ge 0\left( {ld} \right)\forall m
  \end{array}\)
  \(\begin{array}{l}
  Vi – et:\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = 2m + 2\\
  {x_1}{x_2} = m – 4
  \end{array} \right.\\
  A = \left| {{x_1} – {x_2}} \right|\\
  {A^2} = {\left| {{x_1} – {x_2}} \right|^2} = {x_1}^2 – 2{x_1}{x_2} + {x_2}^2\\
   = {x_1}^2 + 2{x_1}{x_2} + {x_2}^2 – 4{x_1}{x_2}\\
   = {\left( {{x_1} + {x_2}} \right)^2} – 4{x_1}{x_2}\\
   = 4{m^2} + 8m + 4 – 4\left( {m – 4} \right)\\
   = 4{m^2} + 4m + 20\\
   = 4{m^2} + 4m + 1 + 19\\
   = {\left( {2m + 1} \right)^2} + 19\\
  Do:{\left( {2m + 1} \right)^2} \ge 0\forall m\\
   \to {\left( {2m + 1} \right)^2} + 19 \ge 19\\
   \to Min{A^2} = 10\\
   \to MinA = \sqrt {10} \\
   \Leftrightarrow m =  – \dfrac{1}{2}
  \end{array}\)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết