Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 9: B2 cho hàm số y=(m-2)x+(n+2) (d) hãy xác định giá trị của m,n để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 và cắt trục

Toán Lớp 9: B2 cho hàm số y=(m-2)x+(n+2) (d) hãy xác định giá trị của m,n để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1

Comments ( 1 )

 1. y=(m-2)x+n+2
  x=0⇔y=n+2
  y=0⇔x=(n+2)/(2-m)
  ⇒ đồ thị đi qua 2 điểm (0; n+2); ((n+2)/(2-m); 0)
  Để đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1
  $⇔\begin{cases}n+2=-2\\\dfrac{n+2}{2-m}=1\end{cases}⇔\begin{cases}n=-4\\m=4\end{cases}$
  Vậy (d): y=2x-2
   

  toan-lop-9-b2-cho-ham-so-y-m-2-n-2-d-hay-ac-dinh-gia-tri-cua-m-n-de-duong-thang-d-cat-truc-tung

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ái Linh