Toán Lớp 8: Tính nhanh a, 25² + 2 × 25 ×75 +75² b, 102²-204×2+2²

Toán Lớp 8: Tính nhanh
a, 25² + 2 × 25 ×75 +75²
b, 102²-204×2+2²

TRẢ LỜI

  1.  Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    a, 25² + 2 × 25 ×75 +75²=(25+75)^2=100^2=10000                                                                              b, 102²-204×2+2² = 102²-2.102×2+2²=(102-2)^2=100^2=10000

    Trả lời

Viết một bình luận