Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: tìm GTLN/GTNN của các biểu thức sau: a) x^4 – 2x ² +4 b)x ² + 2x(y+2) + 2y ² + 6y + 20 c) x + 2 √x +4 ⇔

Toán Lớp 8: tìm GTLN/GTNN của các biểu thức sau:
a) x^4 – 2x ² +4
b)x ² + 2x(y+2) + 2y ² + 6y + 20
c) x + 2 √x +4 ⇔

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  x^4-2x^2+4
  =(x^2)^2-2 . x^2.1+1^2+3
  =(x^2-1)^2+3>=3
  Dấu “=” xảy ra khi (x^2-1)=0
  <=> x=+-1
  Vậy GTNN của biểu thức là : 3 <=> x=+-1 
  b)
  x^2+2x(y+2)+2y^2+6y+20
  =x^2+2xy+4x+2y^2+6y+20
  =(x^2+y^2+4+2xy+4x+4y)+(y^2+2y+1)+15
  =(x+y+2)^2+(y+1)^2+15>=15
  Dấu “=” xảy ra khi $\begin{cases}(x+y+2)^2=0\\(y+1)^2=0\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x=-1\\y=-1\end{cases}$
  Vậy GTNN của biểu thức là : 15 <=> (x;y)=(-1;-1)
  c)
  x+2sqrt(x)+4 ĐK : x>=0
  to x>=0;2sqrt(x)>=0
  to x+2sqrt(x)+4>=4
  Dấu “=” xảy ra khi x=0
  Vậy GTNN của biểu thức là : 4 <=> x=0

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-tim-gtln-gtnn-cua-cac-bieu-thuc-sau-a-4-2-4-b-2-y-2-2y-6y-20-c-2-4

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai