Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: tìm x để: 3 ===- <0 X + 3

Toán Lớp 8: tìm x để:
3
———- <0 X + 3

Comments ( 2 )

 1. ĐKXĐ: x≠-3
  Để 3/(x+3)<0
  <=> x+ 3 < 0 (vì 3 >0)
  <=> x <-3
  Vậy x <-3

 2. Để $\frac{3}{x+3}$  < 0 thì x+3 <0 ⇔ x < -3
  nguyenduyhungk6

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân