Toán Lớp 8: Tìm x biết a,X²-3x=0 b,X²-2x+1=0 c,4x²-4x=-1 d,36²=(5-x)² e,X(x-1)-x+1=0 g,X²+5x+6=0

Toán Lớp 8: Tìm x biết
a,X²-3x=0
b,X²-2x+1=0
c,4x²-4x=-1
d,36²=(5-x)²
e,X(x-1)-x+1=0
g,X²+5x+6=0

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a, x^2 – 3x = 0
  ↔ x.(x – 3) = 0
  ↔ $\left[\begin{matrix} x = 0\\ x- 3 = 0\end{matrix}\right.$ ↔ $\left[\begin{matrix} x = 0\\ x = 3\end{matrix}\right.$ 
  Vậy x ∈ {0; 3}
  ————–
  b, x^2 – 2x + 1 = 0
  ↔ x^2 – 2.x.1 + 1^2 = 0
  ↔ (x – 1)^2 = 0
  ↔ x – 1 = 0
  ↔ x = 1
  Vậy x = 1
  —————
  c, 4x^2 – 4x = -1
  ↔ 4x^2 – 4x + 1 = 0
  ↔ (2x)^2 – 2.2x.1 + 1^2 =0
  ↔ (2x – 1)^2 = 0
  ↔ 2x – 1 = 0
  ↔ 2x = 1
  ↔ x = 1/2
  Vậy x = 1/2
  —————
  d, 36^2 = (5 – x)^2
  ↔ 36^2 – (5 – x)^2 = 0
  ↔ [36 – (5 – x)].[36 + (5 – x)] = 0
  ↔ (36 – 5 + x).(36 + 5 – x) = 0
  ↔ (31 + x).(41 – x) = 0
  ↔ $\left[\begin{matrix} 31 + x = 0\\ 41 – x = 0\end{matrix}\right.$ ↔ $\left[\begin{matrix} x = – 31\\ x = 41\end{matrix}\right.$
  Vậy x ∈ { -31; 41}
  —————
  e, x.(x – 1) – x + 1 = 0
  ↔ x.(x – 1) – (x – 1) = 0
  ↔ (x – 1).(x – 1) = 0
  ↔ (x – 1)^2 = 0
  ↔ x – 1 = 0
  ↔ x = 1
  Vậy x = 1
  —————–
  g, x^2 + 5x + 6 = 0
  ↔ x^2 +2x + 3x + 6 = 0
  ↔ x.(x + 2) + 3.(x + 2) = 0
  ↔ (x + 2).(x + 3) = 0
  ↔ $\left[\begin{matrix} x + 2 = 0\\ x + 3 = 0\end{matrix}\right.$ ↔ $\left[\begin{matrix} x = – 2\\ x = -3\end{matrix}\right.$
  Vậy x ∈ {-2; -3}
  #dariana

  Trả lời
 2. a) x^2 – 3x = 0
  ⇔ x ( x – 3 ) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\end{array} \right.\) 
  Vậy x = 0 ; x = 3
  b) x^2 – 2x + 1 = 0
  ⇔ ( x – 1 )^2 = 0
  ⇔ x – 1 = 0
  ⇔ x = 1
  Vậy x = 1
  c) 4x^2 – 4x = – 1
  ⇔ 4x^2 – 4x + 1 = 0
  ⇔ ( 2x – 1 )^2 = 0
  ⇔ 2x – 1 = 0
  ⇔ 2x = 1
  ⇔ x = 1/2
  Vậy x = 1/2
  d) 36^2 = ( 5 – x )^2
  ⇔ ( 5 – x )^2 = 36^2
  ⇔ 5 – x = ± 36
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}5-x=36\\5-x=-36\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=-31\\x=41\end{array} \right.\) 
  Vậy x = – 31 ; x = 41
  e) x ( x – 1 ) – x + 1 = 0
  ⇔ x ( x – 1 ) – ( x – 1 ) = 0
  ⇔ ( x – 1 ) ( x – 1 ) = 0
  ⇔ ( x – 1 )^2 = 0
  ⇔ x – 1 = 0
  ⇔ x = 1
  Vậy x = 1
  g) x^2 + 5x + 6 = 0
  ⇔ x^2 + 3x + 2x + 6 = 0
  ⇔ x ( x + 3 ) + 2 ( x + 3 ) = 0
  ⇔ ( x + 2 ) ( x + 3 ) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x+3=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=-3\end{array} \right.\) 
  Vậy x = – 2 ; x = – 3

  Trả lời

Viết một bình luận