Toán Lớp 8: tìm x (x^5-x^2-3x^4+3x+5x^3-5):(5+x^2-3x)=0

Toán Lớp 8: tìm x
(x^5-x^2-3x^4+3x+5x^3-5):(5+x^2-3x)=0

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm x (x^5-x^2-3x^4+3x+5x^3-5):(5+x^2-3x)=0”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x^5-x^2-3x^4+3x+5x^3-5)/(x^2-3x+5)=0
  <=> (x^5-3x^4+5x^3-x^2+3x-5)/(x^2-3x+5)=0
  <=> [x^3 (x^2-3x+5)-(x^2-3x+5)]/(x^2-3x+5)=0
  <=> [(x^3-1)(x^2-3x+5)]/(x^2-3x+5)=0
  <=> x^3-1=0
  <=> x^3=1
  <=> x=1
  Vậy x=1

Viết một bình luận