Toán Lớp 8: tìm x : x^3-9x^2+18x=0 phân tích đa thức thành nhân tử A= 4x^2+2x^2-9y^2+3xy

Toán Lớp 8: tìm x : x^3-9x^2+18x=0
phân tích đa thức thành nhân tử A= 4x^2+2x^2-9y^2+3xy

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm x : x^3-9x^2+18x=0 phân tích đa thức thành nhân tử A= 4x^2+2x^2-9y^2+3xy”

 1. x^3 – 9x^2 + 18x=0
  ⇔ x ( x^2 – 9x + 18) = 0
  ⇔ x (x^2 – 6x – 3x + 18) = 0
  ⇔ x [x ( x -6 ) -3 ( x -6)] = 0
  ⇔ x ( x – 6)(x – 3) = 0
  ⇔ {(x = 0),(x – 6 = 0),(x – 3 = 0):}
  ⇔ {(x = 0),(x = 6),(x = 3:}
  A= 4x^2 + 2x^2 – 9y^2 + 3xy
  = 6x^2 – 9y^2 + 3xy
  = 6x^2 – 6y^2 – 3y^2 + 3xy
  =6(x^2 – y^2) – 3y(y – x)
  =6 ( x – y) ( x + y) + 3y( x -y )
  =3(x-y)[2(x + y) + y]
  =3(x – y)(2x + 2y + y)
  =3( x – y )(2x + 3y)

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   x^3-9x^2+18x=0
  ⇔x(x^2-9x+18)=0
  ⇔x(x^2-3x-6x+18)=0
  ⇔x[x(x-3)-6(x-3)]=0
  ⇔x(x-3)(x-6)=0
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-3=0\\x-6=0\end{array} \right.\)
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\\x=6\end{array} \right.\)
  Vậy x=0 hoặc x=3 hoặc x=6
  A=4x^2+2x^2-9y^2+3xy
  =6x^2-9y^2+3xy
  =3(2x^2-3y^2+xy)
  =3(2x^2-2xy+3xy-3y^2)
  =3[2x(x-y)+3y(x-y)]
  =3(2x+3y)(x-y)

  Trả lời

Viết một bình luận